Uitnodiging Jaarvergadering

Uitnodiging Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering Datum zaterdag 9 maart 2019

Plaats Zaal Roerzicht, Grootestraat 36, Vlodrop Tijdstip 17.00 – 19.00 uur

Agenda

 1. Opening door de interim-voorzitter Mattie Bodifee.
 2.  Presentielijst door Hartmut Schoof.
 3. Notulen vorige jaarvergadering (zie clubblad 2 – 2018).
 4. Jaaroverzicht 2018.
 5. Financieel jaarverslag 2018.
 6. Verslag kascontrolecommissie: Ron de Wolf, Eric van der Varst, Huubden Rooijen.
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Jan Rieken. Voorgestelde bestuurs-kandidaten: Caspar Schmitz, Marco Visschers, Huub van Eck. Het aantal bestuursleden komt dan op 6. Er is nog altijd 1 vacature. Hiervoor vragen wij dringend kandidaten. Aanmelden bij het secretariaat. Dit geldt ook voor eventuele tegenkandidaten. Voorstel bestuursverdeling: voorzitter: Robert Wilms, vicevoorzitter: Mattie Bodifee, secretaris: Caspar Schmitz, penningmeester: Huub van Eck.
 8. Bestuursmededelingen.
 9. Clubkampioenen: A-kampioen: Jo Montforts, B-kampioen: GerSchmitz, C/C+ kampioen: Mattie Bodifee en Jos Evertz.
 10. Terugblik en evaluatie ATB-tocht.
 11. Verslag werkgroepen: routecommissie, redactie, weekend, website.
 12. Eifelweekend 2019.
 13. Programma 2019: A – B – C/C+ routes.
 14. Contributie 2020.
 15. Rondvraag: verzoek om vragen hiervoor schriftelijk in te dienen vóór25 februari.
 16. Sluiting.