Huishoudelijk Reglement 2023

Huishoudelijk

Reglement TWC Posterholt 2023

A – Vereniging

 1. 1. De vereniging draagt de naam: Trim- en Wielervereniging Posterholt, verder te noemen

TWC Posterholt.

 1. 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar
 2. 3. Clublokaal en startplaats:

Sporthal de Wieë, Heerbaan 28, Posterholt.

 1. 4. Binnen de vereniging zijn er de volgende soorten routes: A, B, C en C+ routes, met een gemiddelde snelheid van respectievelijk: 28-32 km, 27-29 km, 25-26 km en 23-26 km. De vaste routes zijn normaliter op woe-zat-zon.

Ook kunnen er routes en speciale routes op andere dagen vallen (paas- en pinkstermaandag, hemelvaart, koningsdag etc.).

De routes en tijdstippen van vertrek zijn terug te vinden in het clubblad en op onze site: www.twcposterholt.nl

 1. Op de jaarvergadering wordt het jaarprogramma bekendgemaakt. Dit wordt ook gepubliceerd in het clubblad en op de site.

B – Lidmaatschap

 1. 1. Een kandidaat-lid dient zich aan te melden op een door het bestuur vastgesteld aanvraagformulier. Dit dient ingevuld bij de secretaris te worden ingeleverd waarna het bestuur beslist over de toelating. Het kandidaat-lid krijgt daarvan bericht.
 2. 2. Een kandidaat-lid moet op het moment van aanmelden minimaal 15 jaar
 3. 3. Na goedkeuring dient het kandidaat-lid de contributie over te boeken op rekening van TWC Posterholt.

Na ontvangst daarvan is men officieel lid en ontvangt men het clubblad en kan men het kledingpakket verkrijgen tegen de vastgestelde prijs.

Het huishoudelijk reglement is terug te vinden op de TWC site of verkrijgbaar bij de secretaris..

 1. Kandidaat-leden / gastrijders mogen 2 keer meerijden (op eigen risico). Daarna mag men alleen meerijden als men lid is.
 2. 5. Uitgesloten van lidmaatschap is degene wiens gedrag zodanig is, dat zijn lidmaatschap de goede naam van TWC zou kunnen schaden, c.q. geschaad heeft.
 3. De leden zijn verplicht de belangen der vereniging waar mogelijk te behartigen.
 4. 7. Naast het genoemde lidmaatschap voor actieve leden zijn er de volgende categorieën leden:

8.1. Post-actieve leden: deze fietsen niet in clubverband en krijgen ook geen licentie: de contributie bedraagt 15 euro.

8.2. Ereleden: benoemd door het bestuur wegens bijzondere verdiensten: vrijstelling van contributie.

 1. Leden worden geacht bij TWC-evenementen hun medewerking te verlenen.

C – Regels tijdens het fietsen

 1. 1. Tijdens de tochten is het dragen van een valhelm verplicht. Dit is zo vastgesteld door het bestuur en de vergadering. Zonder helm mag men niet aan de tochten deelnemen.
 2. 2. Tijdens de tochten dient men zich aan de verkeersregels te houden en de aanwijzingen van de wegkapitein op te volgen.
 3. 3. De routes verschijnen in het clubblad en staan tevens op de TWC site. Het betreft de wekelijkse routes alsmede de speciale tochten.
 4. 4. Bij de start dient de startlijst te worden getekend. Alleen tochten waarvoor getekend is tellen mee voor het clubkampioensschap.

D – Contributie

 1. Voor een actief lid (ouder dan 18 jaar) bedraagt de contributie voor 2023 E 50,00.
 2. Jeugdleden t/m 18 jaar betalen de helft, te weten € 25
 3. Post- actieve leden betalen €15,00 per jaar.
 4. Nieuwe leden welke na 1 juli lid worden betalen nog maar de helft aan contributie van het desbetreffende jaar.

 

E – Kledingreglement 2023

1 – Kleding

Nieuwe leden vanaf 2018 dienen het basis kleding pakket aan te schaffen. Dit bestaat uit:

1 trui body-fit korte mouw, 1 korte broek met bretels, 1 vest lange mouw standaard.

Men betaalt hiervoor E 150,00. Dit bedrag ontvang je in 3 jaar retour in gelijke delen van 50 euro na resp. 1,2 en 3 jaar lidmaatschap.

2 – Dragen clubkleding:

Ieder clublid is verplicht om tijdens ritten in clubverband de officiële aangeboden clubkleding te dragen.

Indien een lid dit niet doet wordt het lid hier op aangesproken door een bestuurslid/wegkapitein en krijgt een waarschuwing.

Er worden twee waarschuwingen gegeven. Bij de derde zal men één maand worden uitgesloten van deelname aan clubritten.

Tevens zullen de ritten waarvoor het betreffende lid heeft getekend worden geschrapt uit de telling voor het clubkampioenschap.

 

3 – Bestelling en betaling kleding

Voor de clubkleding contact opnemen met Hartmut Schoof. Bestelmomenten worden bekendgemaakt via het clubblad. Kleding bestellen kan uitsluitend door betaling vooraf via de bank.

In gevallen waarin dit kledingreglement niet voorziet, dan wel de voorwaarden ter discussie staan  beslist het bestuur.

 

F – Algemeen

 1. Begrip sponsoring:

De sponsoren betalen drie jaar lang jaarlijks een bedrag aan sponsorgeld aan TWC Posterholt. De leden van TWC Posterholt dragen de clubkleding tijdens de clubritten en zorgen zo voor naamsbekendheid van de sponsoren.

 1. Het bestuur van TWC Posterholt, de leden van commissie(s) en of andere medewerkers van de vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door personen of schade aan goederen of diefstal van eigendommen, bij evenementen die zijn georganiseerd door de vereniging.
 1. Noch TWC, functionarissen, leden der TWC in privé kunnen door de betrokken leden, licentiehouders, uitschrijvers van toertochten of andere verenigingen aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, wetsovertredingen, welke plaatsvinden in, bij of ter gelegenheid van wedstrijden, record of vaardigheidsritten of andere toertochten welke door of namens hen als zodanig worden georganiseerd of gehouden, behoudens de bepalingen van dwingend recht.

Zij zijn evenmin aansprakelijk in welk opzicht dan ook. Zij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van  het al dan niet verlenen, schorsen of intrekken van licenties of andere faciliteiten.

 

 1. Officiële mededelingen zullen in het clubblad en op de website worden geplaatst. Tussentijdse mededelingen zullen ook op het bord bij het clublokaal te zien zijn.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Adressen en andere info:

Secretariaat

Caspar Schmitz

Beukenlaan 12

6077CH St. Odiliënberg.

Tel.06-12608988

TWC secretaris@gmail.com

 

Voor clubkleding contact opnemen met

Hartmut Schoof

Kasteel Malborghstraat 9

6043 HR   Roermond.

Tel. 0475 – 40 39 38

h.schoof@home.nl

 

Bankrekening:

TWC Posterholt,

Regiobank Posterholt

IBAN NL22 RBRB 0827 4928 63

 

Internet site:

 www.twcposterholt.nl

 

clubblad “De Wielervrienden “redactie adres:

jan.twcredactie@home.com