Reglement clubkampioenschap

Reglement clubkampioenschap Versie 2022

Degene die de meeste clubritten heeft gereden is kampioen. Alle verreden clubritten tellen mee, behalve:

●  Sluitingsrit

●  Eifelweekend

●  Door bestuur uitgezonderde ritten     

Verder is er de volgende restrictie:

Per tel-week worden maximaal twee ritten geteld.

Er wordt maar één rit per dag geteld.

Alleen ritten waarvoor getekend is op de start-lijst tellen mee. Behalve als er elders gestart wordt en een daar voor aangewezen persoon, de namen van de deelnemers doorgeeft.

In de gebruikelijke situatie zijn er in een week ritten op: woensdag – zaterdag – zondag

Verder kunnen er ritten zijn op daarvan afwijkende dagen zoals: Paasmaandag – Pinkstermaandag.

Evenals ritten op bijzondere dagen, zoals:

Koningsdag – Hemelvaart – Bevrijdingsdag etc.

Zowel de club-ritten tellen mee als de ritten verre-den bij andere verenigingen, bijvoorbeeld Eddy Merckx Classic, St.Geertruid, Oranjetocht, Bilzen, Willy Schouben, mits ze in clubverband worden gereden en als tocht zijn opgevoerd in het programma van TWC. Ze staan dan in het jaarprogramma en / of in het clubblad en op de site.

Worden er tochten verschoven van de zaterdag naar de zondag dan tellen deze tochten mee, mits dit is aangekondigd door de routecommissie / wegkapi-tein. Voorbeeld: zaterdag is slecht weer en men be-sluit de B of C tocht te verplaatsen naar de zondag.

Toelichting:

Wordt er op Paas en Pinkstermaandag gefietst, dan telt die rit mee in de week waarin Paas- en Pinksterzondag vallen. In een dergelijke week kunnen er meer dan 3 dagen zijn waarop er ritten zijn. Er tellen echter maar 2 ritten mee, waarbij per dag maar één rit meetelt.

Het niet doorgaan en dus niet meetellen van ritten:

Situaties:

● Het bestuur beslist dat een rit niet doorgaat (b.v. vanwege weersomstandigheden).

● Bij maar 1 handtekening op de startlijst: tocht telt niet. Men kan dan moeilijk van een club-rit spreken.

● Wordt ter plekke besloten een rit niet te rijden, b.v. bij slecht weer, dan wordt men geacht al de geplaatste handtekeningen door te strepen en op de startlijst te vermelden dat A B of C tocht niet is doorgegaan. Dit ook doorgeven aan secretariaat. Als de wegkapitein aanwezig is, beslist deze over het al of niet doorgaan van de tocht. Is deze niet aanwezig dan beslissen de deelnemers dit onderling.

In al deze gevallen geldt: hiervan melding maken !!!

Voor de leden die tijdens clubtochten afwezig zijn i.v.m. het officieel (op verzoek werkgroep Eifelweek-end) voorrijden van de routes van het Eifelweekend mogen deze meetellen als clubtocht. Dit wel zelf melden bij de secretaris.

Het bestuur heeft altijd de eindbeslissing of een clubtocht meetelt of niet.

Aanvulling reglement 2017

De leden worden in drie groepen verdeeld:

  • A
  • B
  • C        (dit is C en C+)

Elke groep krijgt zijn eigen kampioen. Leden dienen zélf aan te geven in welke groep men valt. Bepalend daarvoor: de soort routes (A, B of C) die men in de regel fietst. Fietst men in de regel A-routes, dan is men A-rijder. Voor B en C geldt hetzelfde.

Nb: geef s.v.p. door via de mail van het secretariaat of door aantekening op de startlijst de groep waar je bij hoort.

Vanaf 2019 geldt dat van elk van de 3 groepen (A, B, C/C+) slechts 1 kampioen zal tellen. Bij gelijk eindigen van meer dan 2 personen in deze groep, zal er door deze personen een vastgesteld parcours worden afgelegd. De persoon welke het kortst bij het gemiddelde van deze afstand rijdt wordt clubkampioen. Bij gelijk eindigen van 2 personen in een groep zal eenzelfde parcours afgelegd worden als hierboven maar dan geldt wie het kortst bij het gemiddelde van het tevoren door het bestuur bepaalde gemiddelde rijdt, wordt clubkampioen.

Aanvulling reglement 2020

Op de algemene ledenvergadering van 2020 is t.a.v. het clubkampioenschap het volgende besloten:

Welke routes tellen?

1. Voor een A-rijder tellen alleen maar de gereden A-routes. Andere gereden routes (B en C) tellen niet mee.

2. Hetzelfde geldt voor B- en C- rijders.

3. Heb je aangegeven A-rijder te zijn en je rijdt een B of C-route, dan na het tekenen tevens achter je naam aangeven welke route je hebt gereden, zodat duidelijk is dat die route niet meetelt voor het club-kampioenschap. Hetzelfde geldt voor B en C-rijders.

Voorbeeld: een B-rijder rijdt een C-route. Zet na het tekenen een C achter je naam. Je geeft daarmee aan dat je als B-rijder een niet-meetellende C-route hebt gereden.

4. Per tel-week worden maximaal twee ritten geteld.

Op het einde van het seizoen wordt binnen elke groep gekeken naar het totaal aantal gereden ritten. Zo worden de 3 kampioenen bepaald. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel de voor-waarden ter discussie staan, beslist het bestuur.

Het bestuur